Aquathlon

10.03.2018 - Rzeszów

Regulamin 

I Aquathlon Rzeszów 2018, Rzeszów, 10.03.2018.

Regulamin:

Cele imprezy:

Wyłonienie zwycięzców I Aquathlonu Rzeszów 2018 w 18 kategoriach wiekowych i klasyfikacjach wg niniejszego regulaminu

Popularyzacja aquathlonu , triathlonu , pływania i biegania.

Popularyzacja triathlonu jako dyscypliny olimpijskiej.

Promocja Miasta Rzeszów oraz działalności sponsorów i partnerów zawodów.

Promocja idei wolontariatu

Promocja działalności sportowej sekcji triathlonu i sekcji pływania SWIM TRI Rzeszów.

Organizator:

Stowarzyszenie Sportowe SWIm TRI Rzeszów, ul. Popiełuszki 26C, 35-328 Rzeszów
informacje dodatkowe:, Bogdan 797 446 677

Współorganizatorzy:

Polski Związek Triathlonu ul. Złota 9/9 , 00-019 Warszawa (www.triathlon.pl)

Patronat:

Prezydent Miasta Rzeszowa

Polski Związek Triathlonu

Kierownik zawodów:
- Bogdan Serwiński

Termin:
- Sobota, 10 marca 2018, godz 9.00

Miejsce:
- Pływanie: Pływalnia DELFIN Al. T. Rejtana 30, 35-310 rzeszów (www.rosir.pl/) długość: 25 m, ilość torów 6

- Bieg: START/META : galeria handlowa Milleniu Hall, 35-315 Rzeszów, Al. Kopisto 1

Trasy biegów dziecięcych składają się z pętli. Trasy posiadają następującą długość i ilość pętli: Dzieci : 8-9 lat : Bieg – 500m),

Dzieci : 10-11 lat oraz 12-13 lat : Bieg - 1000 m (1 pętla/1000m),

Trasy biegów na 2km 2pętle*1km, 3km- 3pętle*1km wytyczonych na ul.Kopisto o nawierzchni asfaltowej.

Dekoracja zwycięzców: Patio Galerii Millenium Hall.

Pomiar czasu:

Elektroniczny TIMEKEEPER

Uczestnictwo:

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 8 lat (urodzeni w 2010r. i starsi). Dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów. Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania imprezy nie przekroczyły 13 roku życia pakiet startowy będą mogły odebrać wyłącznie w obecności opiekuna ustawowego lub innej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo, umocowujące należycie do odbioru pakietu startowego. W GP w kategoriach młodzik, junior młodszy i junior zostaną skalsyfikowani wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną licencję Polskiego Związku Triathlonu (roczną lub czasową- którą będzie można wykupić w biurze zawodów od przedstawiciela PZTriathlonu).

Zgłoszenia:

Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie: www.swimtri.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależność klubową, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz przewidywany czas pokonania dystansu pływackiego celem ustalenia rozstawienia w seriach pływackich.

Limit czasu pływania:

W GP w wyścigu głównym na dystansie 800 m organizator wprowadza limit pływania na 12’00”.
W GP juniorów młodszych w wyścigu na 600 m organizator wprowadza limit pływania na 9’00”.
Dla zawodników słabiej pływających organizator rekomenduje rywalizację na dystansie (500 pływanie i 3 km bieg) dedykowanych dla ur.w 2002 i starszych w wyścigu dla Amatorów oraz Weteranów (+40 lat)

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przesłać do dnia: 03.03.2018. Korekta zgłoszeń będzie możliwa do dnia 05.03.2018. Po tym terminie zmiany na liście startowej nie będą wprowadzane. W przypadku zgłoszenia do zawodów i wcześniejszej rezygnacji z udziału prosimy o poinformowanie o tym organizatora.

Dystanse i kategorie wiekowe (o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia):
1. Dystans I

Dzieci I (Pływanie – 100m , Bieg – 500m)
K 8 (dziewczęta 8-9 lat)   M 8 (chłopcy 8-9 lat)

2. Dystans II
Dzieci II (Pływanie – 200m , Bieg – 10
00m)
K 10 (dziewczęta 10-11 lat)   M 10 (chłopcy 10-11 lat)
K 12 (dziewczęta 12-13 lat)   M 12 (chłopcy 12-13 lat)

3. Dystans III
Młodzicy (Pływanie – 400m, Bieg – 2 km)
K 14 (młodziczki 14-15 lat)   M 14 (młodzicy 14-15 lat)

4. Dystans IV
Juniorzy młodsi,
Juniorki młodsze , (Pływanie - 600m, Bieg – 3km)
K 16 (juniorki młodsze 16-17 lat) M 16 (juniorzy młodsi) 16-17 lat)

5. Dystans V

Juniorzy, Młodzieżowcy, Open, (Pływanie** - 800m, Bieg – 5km)

K (open)   M (open)
K 18 (juniorki 18-19 lat)   M 18 (juniorzy 18-19 lat)

6. Dystans VI

Amatorzy, (Pływanie - 500m, Bieg – 3km)
K AG(16-39) kobiety amatorki*   M AG (16-39 lat) mężczyźni amatorzy)*
KAG 40 (weteranki 40 lat i więcej) MAG 40 (weterani 40 lat i więcej)*


*W kategorii K AG i M AG – sklasyfikowane mogą być także osoby w wieku 16-39 lat ze statusem amator, czyli rywalizujący poza sportem kwalifikowanym, bez limitu pływania.
*Zawodnicy rywalizujący w wyścigu głównym w wieku poza kategorią junior, będą objęci tylko w klasyfikacją generalną kobiet (K) i mężczyzn (M)

** Limit pływania 12 minut

Przepisy techniczne:

Konkurencja pływacka będzie przeprowadzona seriami na czas. W przypadku dużej frekwencji startujących przewiduje się start z dołu i pływanie po dwie osoby na torze oprócz torów zewnętrznych. Serie ustalone będą wg zgłoszonych aktualnych czasów. Osoby bez podanych czasów będą startowały w najsłabszych seriach. Konkurencję pływacką będą obsługiwali sędziowie Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego. Konkurencja biegowa będzie miała charakter wyścigu pościgowego (handicap). Zawodnik (-czka) z najlepszym czasem z pływania pierwszy (-sza) wyruszy na trasę biegową. Kolejne osoby wyruszą ze stratą czasową wynikającą ze straty czasowej w pływaniu. Miejsce na mecie biegu automatycznie jest miejscem w aquathlonie.

Program zawodów:

10.03.2018r. (sobota)

godz. 8.00-8.50 - możliwość przeprowadzenia rozgrzewki pływackiej.
godz. 7:30-8:45 - odbiór pakietów startowych , kategorie : K8, M8, K10, M10, K12, M12
godz. 7.30-9:45 - odbiór pakietów startowych , kategorie : K14, M14,KAG(16-39), MAG(16-39), KAG 40, MAG 40
godz. 9:45-10:45 - odbiór pakietów startowych, kategorie: K16, M16, K18, M18, oraz K i M
godz. 9.00-9:05 - uroczyste otwarcie zawodów
godz. 9.05-13:15 - rozegranie konkurencji pływania seriami od najkrótszych dystansów do najdłuższych wg komunikatu czasowego zawodów – informacje na tablicy przed zawodami
godz. 13:45-16:00 – rozegranie konkurencji biegu od najkrótszych dystansów do najdłuższych wg. komunikatu czasowego zawodów (poniżej)- możliwe korekty czasowe.
godz. 12:00 - Start Dzieci (8-9 lat) na dystansie 500 m
godz 12:30 - Start Dzieci (10-11 lat) na dystansie 1000 m
godz 12:50 - Start Dzieci (12-13 lat) na dystansie 1000 m
godz 13:15 - Start Młodzików (14-15 lat) na dystansie 2 km
godz 1
4:30 - Start Juniorów Młodszych na dystansie 3km
godz 1
4:00 - Start Kategorii Juniorzy, Młodzieżowcy, Open na dystansie 5km
godz 1
4:30 - Start Kategorii Amatorów na dystansie 3km
godz. 1
5:00 - dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród.

Nagrody:

I Aquathlon Rzeszów

Dyplomy , puchary i nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach dziecięco-młodzieżowych (K8, M8, K10, M10, K12, M12, K14, M14, K16, M16, K18, M18)

Dyplomy i puchary za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach: KAG(16-39 ), MAG(16-39), KAG 40, MAG 40

Dyplomy i nagrody finansowe za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej na dystansie (500+3) , puchary za 1-3

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zostaną̨ wyróżnieni koszulkami i okolicznościowymi medalami za ukończenie zawodów

Opłata startowa:

Opłata startowa wynosi: 30 zł za dzieci , młodzików , juniorów młodszych i juniorów i 60 zł dla starszych - płatne przelewem do 03.03.2018 (na konto Organizatora). Tytuł wpłaty : Imię i Nazwisko, opłata startowa I Aquathlon Rzeszów 2018.
W przypadku płatności na miejscu w biurze zawodów gotówką- opłata startowa będzie wynosić odpowiednio 40 zł i 75 zł. Zapisy w dniu startu nie gwarantują otrzymania pełnego pakietu startowego. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia wyścigu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie.

Rejestracja będzie odbywała się poprzez stronę TIMEKEEPER. Wpłaty dokonywane będą na numer konta: 15 1140 2004 0000 3402 7735 6556. Opłata powinna zostać uiszczona w terminie max. 5 dni.

Pakiet startowy:

Zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje: numer startowy do biegu, 4 agrafki, upominek okolicznościowy z zawodów oraz bon – posiłek na regeneracyjny po zawodach (pieczywo, herbata, napoje izotoniczne, owoce, woda)

Postanowienia końcowe:

Obowiązuje limit startujących na wszystkich dystansach – 300 osób, w tym limit dla kategorii amatorów i weteranów - 80 osób.

Organizator posiada ubezpieczenie OC.
W sprawach nie określonych regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami decyzje podejmuje wg kompetencji: Kierownik zawodów, przedstawiciel PZTriathlonu oraz Sędzia Główny.
Protesty dotyczące imprezy można będzie wnieść jedynie pisemnie na miejscu do Biura Zawodów w terminie 1 godziny od zakończenia konkurencji. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozstrzygane.

Wyniki zawodów dostępne będą na stronach internetowych: www.swimtri.pl,, www.triathlon.pl.

Noclegi:

Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych dla osób biorących udział w zawodach
Rzeszów posiada dużą bazę noclegową – informacje o noclegach na ogólnie dostępnych stronach internetowych.