Triathlon

17.06.2018 - Rzeszów

Regulamin 

TRIATHLON RZESZÓW  17.06.2018 r

REGULAMIN:

I. Cele imprezy

Wyłonienie zwycięzców Triathlonu Rzeszów 2018 wg niniejszego regulaminu.

Popularyzacja triathlonu, pływania i biegania.

Popularyzacja triathlonu jako dyscypliny olimpijskiej.

Promocja Miasta Rzeszów oraz działalności sponsorów i partnerów zawodów.

Promocja idei wolontariatu

Promocja działalności sportowej sekcji triathlonu i sekcji pływania Swim Tri Rzeszów.

II. Organizator

Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri Rzeszów, ul. Popiełuszki 26C, 35-328 Rzeszów
informacje dodatkowe:, Bogdan 797 446 677

III. Współorganizatorzy

Polski Związek Triathlonu ul. Złota 9/9 , 00-019 Warszawa (www.triathlon.pl)

IV. Patronat

Prezydent Miasta Rzeszowa

Polski Związek Triathlonu

Kierownik zawodów:
- Bogdan Serwiński

Termin:
- Niedziela, 17 czerwca 2018, godz. 9:00

V. TERMIN, DYSTANSE, TRASY

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się na parkingu nad Wisłokiem przy firmie Pratt & Whitney Rzeszów S.A, ul. Żeglarska 35-310 Rzeszów
 2. Zawody odbędą się na dystansach:
  • ¼ IRONMAN (dolny limit wieku to 18 lat)
  • ⅛ IRONMAN (dolny limit wieku to 16 lat)
  • sztafeta na dystansie ¼ IRONMAN
  • zawody biegowe dla dzieci i młodzieży.
 3. Dystanse biegów dla dzieci i młodzieży:
  • kat. wiekowa do 9 lat – 500 m
  • kat. wiekowa 10-11 lat – 1000 m
  • kat. wiekowa 12-13 lat – 1000 m
  • kat. wiekowa 14-15 lat – 2000 m
 1. Start oraz strefa T1 - Żwirownia, Kwiatkowskiego 35-001 Rzeszów.
 2. Strefa T2 i meta zawodów -  parking nad Wisłokiem przy firmie Pratt & Whitney Rzeszów S.A, ul. Żeglarska 35-310 Rzeszów
 1. Pływanie

Pływanie

Dystans ¼

Dystans ⅛

950m (dwie pętle z wyjściem z wody)

475m (jedna pętla)

Start do pływania nastąpi z linii brzegowej plaży miejskiej przy Żwirowni. Meta pływania ulokowana będzie na północnym krańcu Żwirowni. Spodziewana temperatura wody w czerwcu: 16-21°C. Na zawodach, z uwagi na bezpieczeństwo, obowiązuje nakaz pływania w piankach neoprenowych, triathlonowych. Limit czasu na ukończenie pływania – 40 minut. 

 1. Rower

Rower

Dystans ¼

Dystans ⅛

45 km (dwie pętle ze strefy T1 w kierunku Przylasku przez ulicę Jana Pawła II oraz powrót do skrzyżowania przy strefie T1)

Dojazd ulicą Kwiatkowskiego przez zaporę do strefy T2.

22,5 km (1 pętla ze strefy T1 w kierunku Przylasku przez ulicę Jana Pawła II oraz powrót do skrzyżowania przy strefie T1)

Dojazd ulicą Kwiatkowskiego przez zaporę do strefy T2.

Meta trasy kolarskiej zlokalizowana będzie na parkingu firmy Pratt przy ulicy Żeglarskiej. Trasa z jednym większym wzniesieniem na pętli .Oznaczenia długości trasy co 5km. Na całej trasie ruch drogowy zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone kolarskie rowery szosowe oraz rowery triathlonowe do jazdy na czas. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem - 3:00 godziny. 

 1. Bieg

Bieg

Dystans ¼

Dystans ⅛

10,5 km, ze strefy T2 do mety 2 pętle po parku nad Wisłokiem

5,25 km, ze strefy T2 do mety 1 pętla po parku nad Wisłokiem

Bieg będzie odbywał się na trasie całkowicie płaskiej. Nawierzchnia: asfalt. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Limit ukończenia zawodów – 4,5 godziny.

 1. Strefa zmian – strefa zmian zlokalizowana będzie w punkcie T1. Wprowadzanie rowerów do strefy zmian tylko i wyłącznie w niedzielę, 17 czerwca od godz. 07:00 do 09:30; wydawanie rowerów po zakończeniu zawodów, w dniu 17 czerwca, w godz. 15:00 – 16:30; wprowadzanie i wyprowadzanie rowerów ze Strefy zmian na podstawie numeru startowego oraz opaski za zgodą obsługi. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego zostawienia i odebrania roweru oraz worków. 
 2. Punkt odżywiania – jeden na każdej pętli zgodnie z mapką.
 3. Punkty odżywiania i odświeżania - na trasie biegowej co 2.5km.
 4. Toalety przenośne – 1 na pętli oraz w strefie T1 i T2.
 5. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia chipu w miejscu wskazanym przez Organizatora.

VI. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

Kobiety

Mężczyźni

K OPEN

M OPEN

K 16 (16-24 lata)

M 16 (16-24 lat)

K 25 (25-35 lat)

M 25 (25-35 lat)

K 35 (35-45 lata)

M 35 (35-45 lata)

K 45 (45+ lat)

M 45 (45+)

*O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 

VII. ORGANIZACJA STARTU

Rolling start - organizacja: start podzielony na strefy czasowe (czas ukończenia pływania). Zwodnicy ustawiają się w strefie, zgodnej z planowanym czasem ukończenia pływania, niezależnie od płci/kategorii wiekowej. Od 11:00 ¼ IRONMAN i 11:40 ⅛ IRONMAN, w kolejności od najszybszej do najwolniejszej strefy, do wody będą wpuszczane czteroosobowe grupy w odstępach dziesięciu sekund. UWAGA! Kategoria wiekowa/kolor czepka nie determinują godziny startu. Wyboru strefy dokonuje zawodnik w strefie startu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startów.

VIII. NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Triathlon Rzeszów, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród. 
 3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora. 
 4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają nagrody finansowe i puchary. Wysokość nagród finansowych podana jest na stronie www.swimtri.pl w zakładce „Nagrody”.
 5. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki. 
 6. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii Najlepszy Rzeszowianin i Najlepsza Rzeszowianka otrzymają pamiątkowe statuetki. 
 7. Nagrody dla uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych:
  • Puchary i nagrody rzeczowe od sponsorów za zajecie I – III miejsca w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych i klasyfikacjach oraz dyplomy za zajęcie miejsc IV-VI.
  • Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zostaną̨ wyróżnieni koszulkami i okolicznościowymi medalami za ukończenie zawodów

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Triathlon Rzeszów może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy:
  • 18 lat dystans ¼ IRONMAN
  • 16 lat dystans ⅛ IRONMAN i sztafety
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest:
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego i uregulowanie opłaty startowej;
  • odebranie pakietu startowego oraz wprowadzenie roweru do Strefy zmian w wyznaczonych przez Organizatora miejscu i terminie;
  • własnoręczne podpisanie Oświadczenia (lub przez opiekuna prawnego – dla nieletnich), które będzie dostępne w Biurze zawodów oraz przedstawienie dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym;
  • spełnienie wymogów określonych w regulaminie zawodów. 
 3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
 4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.
 5. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika niestosującego się do zasad zawartych w Regulaminie.
 6. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.
 7. Jeżeli zawodnik zadecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu sędziom oraz zwrotu chipa.
 8. Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

X. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do Triathlon Rzeszów będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.swimtri.pl. 
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane online do dnia 5 czerwca 2018 oraz w dniu zawodów: 17.06.2018 (w ramach dostępności miejsca, bez gwarancji startu). 
 3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości. Brak opłaty startowej jest równoznaczny z anulowaniem zgłoszenia. 
 4. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu Timekeeper w przeciągu 48 godzin. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 5. Opłata startowa za udział w Triathlon Rzeszów, w zależności od kolejności wpłaty, wynosi:
  1. dystans ⅛ IRONMAN:
   • w terminie do 30 marca: 129 złotych
   • w terminie do 4 maja: 159 złotych
   • w terminie do 5 czerwca: 189 złotych
   • w dniu startu: 220 złotych
  2. dystans ¼ IRONMAN:
   • w terminie do 30 marca: 199 złotych
   • w terminie do 4 maja: 239 złotych
   • w terminie do 5 czerwca: 269 złotych
   • w dniu startu: 300 złotych
  3. dystans ¼ IRONMAN sztafeta:
   • w terminie do 30 marca: 299 złotych
   • w terminie do 4 maja: 349 złotych
   • w terminie do 5 czerwca: 389 złotych
   • w dniu startu: 420 złotych
  4. zawody biegowe dla dzieci:
   • w terminie do 30 marca: 20 złotych
   • w terminie do 4 maja: 20 złotych
   • w terminie do 5 czerwca: 25 złotych
   • w dniu startu: 35 złotych
 1. Opłatę startową należy uregulować podczas rejestracji w przeciągu 48 godzin.
 2. Wpłaty należy dokonać na numer konta organizatora: 15 1140 2004 0000 3402 7735 6556.
 3. Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: triathlon@swimtri.pl Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
  • do 2 miesięcy przed zawodami zwracamy: 50% opłaty startowej;
  • 1 miesiąca przed zawodami zwracamy: 25% opłaty startowej;
  • na mniej niż 1 miesiąc przed zawodami opłata startowa nie jest zawracana.
 4. Zapisy w dniu zawodów nie gwarantują otrzymania pełnego pakietu startowego.
 5. Zawodnik ma możliwość przeniesienia opłaty startowej na inne zawody.
 6. Prośby o wystawienie Faktur VAT należy kierować na adres e-mail: triathlon@swimtri.pl

XI. PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik  Triathlon Rzeszów otrzymuje:
  • numery startowe wraz z agrafkami,
  • czepek,
  • po jednym worku na rzeczy suche i mokre (do Strefy zmian), 
  • pamiątkową koszulkę finishera na mecie,
  • napoje (woda, izotonik), batony energetyczne, owoce na punktach odżywiania i w strefie mety,
  • medal na mecie,
  • worek do depozytu, 
  • folder informacyjny.
 2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia oraz weryfikacja danych na podstawie dokumentu tożsamości.
 3. Uczestnicy zobligowani są do samodzielnego odebrania pakietu oraz wprowadzenia/odebrania roweru do/ze Strefy zmian. 
 4. Pakiety będzie można odbierać w sobotę od godziny 16:00 do godziny 19:00 oraz w niedziele od godziny 07:00 do godziny 09:30 (zawody biegowe dla dzieci do 10:30).
 5. Biuro zawodów będzie mieściło się na parkingu nad Wisłokiem przy firmie Pratt, ul. Żeglarska 35-310 Rzeszów
 6. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Sportowe SWIMTRI Rzeszów, ul. Popiełuszki 26C, 35-328 Rzeszów 
 2. Dane osobowe uczestników Triathlon Rzeszów przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz zostaną przekazane do dyspozycji sponsorom imprezy. 
 3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triathlon Rzeszów . Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
 4. Dane osobowe uczestników  Triathlon Rzeszów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
 5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Triathlon Rzeszów , obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z Triathlon Rzeszów, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres: Stowarzyszenie Sportowe SWIMTRI Rzeszów, ul. Popiełuszki 26C, 35-328 Rzeszów , z dopiskiem " Triathlon Rzeszów - Reklamacja", lub na adres: triathlon@swimtri.pl, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy. W przypadku listu poleconego (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące  Triathlon Rzeszów Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących  Triathlon Rzeszów będzie ostateczna.

XIII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników  Triathlon Rzeszów obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.
 3. Każdy uczestnik triathlonu jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: z tyłu ponad pośladkami, pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym; podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa - pod karą dyskwalifikacji.
 4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
 6. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
 7. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 9. Organizator bierze odpowiedzialność tylko za sprzęt niezbędny do ukończenia zawodów, czyli: rower, kask. Wyposażenie dodatkowe (zegarki, komputery rowerowe, okularki itp.) pozostawiane są w Strefie zmian na własną odpowiedzialność zawodnika.  
 10. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia Strefy zmian przez zawodnika. 
 11. Wyniki zawodów będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.swimtri.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (niska temperatura, poniżej 15 stopni wody), pływanie może zostać zmienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 2km (dystans ¼ IRONMAN) i 1km (dystans ⅛ IRONMAN).
 13. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod warunkiem poinformowania wszystkich uczestników o tych zmianach na stronie internetowej zawodów lub podczas odprawy technicznej przed startem.
 14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.