.

.

POLITYKA PRYWATNOŚĆI TRIATHLON RZESZÓW 17.06.2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w zawodach TRIATHLON RZESZÓW 17.06.2018 r.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Dane: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, nazwa Klubu lub Teamu zawodnika lub opiekuna zawodnika – podane w formularzu zgłoszeniowym zawodnika;
 2. Administratorem danych jest – Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie, 35-328 Rzeszów, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 26C, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000682117, NIP: 813-374-74-52;
 3. Dane kontaktowe Administratora danych: Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie, 35-328 Rzeszów, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 26C  tel: +48 797 44 66 77
 4. Cel przetwarzania danych:
  1. organizacja i przeprowadzenie zawodów, a w tym m.in.: otrzymywanie informacji dotyczących zawodów, sporządzenie i publikacja listy uczestników zawodów, weryfikacja tożsamości uczestnika zawodów, sporządzenie i publikacja listy wyników zawodów;
  2. udostępnienie danych osobowych zawodnika Organizatorom, Partnerom i Sponsorom zawodów w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem zawodów lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y);
  3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach określonych w pkt. 4 a) jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w zawodach;
  4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do dopuszczenia i uczestnictwa zawodnika w zawodach.
  5. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji w/w celów;
  6. Odbiorcy danych osobowych (Partnerzy i Organizatorzy): sponsorzy wymienieni na stronie internetowej www.swimtri.pl
  7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania lub do odwołania zgody.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawodnikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:
   • prawo żądania dostępu do danych,
   • prawo żądania sprostowania danych;
   • prawo żądania usunięcia danych,
   • prawo żądania przeniesienia danych,
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
   • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   • prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.